Missie / visie

Missie en Visie
 
'Voor ieder kind de mooiste weg'
 
Missie
Op De Molenwiek vinden we het belangrijk, dat ieder kind zijn of haar mooiste leerweg kan bewandelen. Onderwijs dat past bij de leerling. Ons motto is dan ook voor ieder kind de mooiste weg!
Visie
De visie van onze school is verschoven van de vraag naar hoe verzorgen wij goed onderwijs, naar hoe leren wij onze kinderen leren? Hoe bereiden wij ze voor op de maatschappij van de toekomst?
We hebben ons daarbij afgevraagd:
 • Bereidt onze huidige manier van onderwijs geven onze kinderen voldoende voor op de maatschappij waarin zij over 10- 20 jaar zullen gaan participeren.
 • Kunnen wij binnen onze huidige manier van werken alle kinderen passend onderwijs bieden?
Ons antwoord was helder; er moet wat veranderen. Onze visie op het onderwijs is veranderd. Buiten het goed verzorgen van ons onderwijs vinden we het belangrijk dat:
 • kinderen eigenaarschap ontwikkelen voor hun eigen leerproces;
 • leerlingen trots zijn op hun werk en vertrouwen hebben in zichzelf;
 • talentontwikkeling een belangrijkere plek krijgt binnen ons onderwijs;
 • ICT een (nog) belangrijkere plek gaat innemen in ons onderwijs;
 • kinderen mediawijs worden;
 • kinderen de vaardigheid ontwikkelen om verschillende informatie te verwerken;
 • het samenwerken een belangrijke plek inneemt binnen het leren;
 • kinderen leren hoe ze moeten leren;
 • ouders een belangrijke rol innemen binnen de ontwikkeling van de kinderen en we een nauwe samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect hebben met de ouders;
 • kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo;
 • kinderen zich veilig en vertrouwd voelen tussen hun medeleerlingen, leerkrachten en de ouders op hun school.
 • we werken met goed opgeleid personeel;
 • ons team een professionele leergemeenschap vormt;
 • de visie aansluit bij de visie van de stichting en de grondwaarden van het katholiek onderwijs.
Deze punten hebben we vertaald naar 4 teksten, die het team inspireert en enthousiasmeert en inhoudelijk meer zegt hoe wij tegen het onderwijs van de toekomst aankijken en welke kernwaarden daarbij horen.

 
Dit hebben we vormgegeven in onze Molen. Iedere wiek staat voor een blik in de toekomst. Deze wieken zijn met elkaar verbonden en wij houden de wind eronder. De wieken draaien; de school is in ontwikkeling. Samen als team willen we met de ouders en kinderen passend onderwijs gaan neerzetten dat gericht is op de toekomst.
In het hart staan onze fundamenten; alle veranderingen moeten passen bij deze kernwaarden.
Toekomstgericht onderwijs maken we samen!
 
Fundament:
Op de Molenwiek is een kind
 • blij en trots
 • betrokken en wijs
Op de Molenwiek heeft een kind
 • een basis van steun en vertrouwen vanuit ouders en leerkrachten
 • een brede ontwikkeling van talenten
Wiek 1: Blij en Trots
Leren gaat het beste als ieder kind zich welkom en veilig voelt. Op de Molenwiek vinden we het belangrijk dat ieder kind uit onze wijk (voedingsgebied) passend onderwijs kan ontvangen op onze school. Het maakt niet uit of je goed kunt leren of niet, goed kunt tekenen of niet, het gaat erom, dat iedereen wat te leren heeft en we gaan uit van de beste ontwikkeling passend bij een kind en gaan daar met elkaar respectvol mee om.
Ieder kind mag er bij ons zijn, we zijn er om elkaar op weg te helpen. Samen (leerlingen, ouders en leerkrachten) zijn we verantwoordelijk voor de mooiste weg van ieder kind.
Wiek 2: Betrokken en Wijs
Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. Daarom stemmen we ons onderwijsaanbod af op de behoeften, interesses en leerstijlen van kinderen en houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. Een kind en zijn/ haar ouders worden betrokken bij het onderwijs en het kind krijgt passend onderwijs op alle ontwikkelgebieden.
Wiek 3: Vertrouwen
Op de Molenwiek werken ouders, leerlingen en professionals samen aan ontwikkeling van het kind en de school. Samen met de ouders zorgen we voor een fijne school, en leveren ouders een bijdrage aan het onderwijs, door bijv. gastlessen, talentlessen, hulp bij lezen …. Samen maken we goed onderwijs. Ouders zijn samen met de leerkrachten en de kinderen verantwoordelijk voor de leerdoelen. Ouders tonen een hoge betrokkenheid bij de te stellen en te behalen doelen, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Wiek 4: Talenten
Op school is een leerling mede verantwoordelijk voor het opstellen en halen van doelen binnen alle ontwikkelingsgebieden. Dat zijn niet alleen de basisvakken, maar ook talentontwikkeling, onderzoek , lichamelijke ontwikkeling, creativiteit, expressie, techniek …
Op school geven we onze kinderen de ruimte om naast de basisvakken zich te ontplooien op andere gebieden. De kinderen worden blij op school en leren wat ze graag willen leren. Dat maakt hen nieuwsgierig naar de dag van morgen en het maakt hen blij en trots. Hiermee bereiken we mede ons eerste fundament; blije en trotse kinderen. Middels zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid met een goede begeleiding van de professionals ontwikkelt een kind op de Molenwiek zich
 
We zijn een professionele en innovatieve school in beweging. Het draait bij ons om één ding:
'Voor ieder de kind de mooiste weg'