Klachtenmelding en vertrouwenspersoon

De klachtencommissie
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Niemand is volmaakt en dat geldt ook voor de mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Gelukkig kunnen fouten hersteld worden. In het algemeen dient u de zaken eerst te regelen met de groepsleerkracht. Lukt dit niet dan met de directie; vervolgens kunt u terecht bij de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. Een klacht kan ingediend worden door een ouder/verzorger, een leerkracht of een (oud)leerling.

De klachtenregeling
Voor SKO de Streek is een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is in overleg met de landelijke ouder-, vak- en besturenorganisatie tot stand gekomen.
Adres van De Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs:
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Modelklachtenregeling
De namen van de leden van de commissie en de modelklachtenregeling kunt u vinden op de website van Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Met de klachtenregeling beogen wij een zorgvuldige afwikkeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en ook het belang van de school is gediend. Iedereen die betrokken is bij de school kan van deze regeling gebruik maken.

De klachten
De klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.
Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld.

Contactpersoon
Op iedere school is een contactpersoon benoemd die in eerste instantie hulp kan bieden bij het deponeren van de klacht. Voor onze school is dat Kristel van den Berg.
Telefonisch bereikbaar via 0228 51 2080 of per mail via k.vandenberg@bsdemolenwiek.nl

De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is het meldpunt binnen de school voor klachten over: pesten, agressief gedrag, onheuse bejegening, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie e.d. Is informatiebaken over de klachtenregeling naar leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen. Een vertouwenspersoon neemt geen standpunt in en doet niet aan waarheidsvinding. De vertrouwenspersoon verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dit Kristel van den Berg.
Telefonisch bereikbaar via 0228 51 2080 of per mail via k.vandenberg@bsdemolenwiek.nl

Externe vertrouwenspersoon
Als een klacht verder gaat en niet intern opgelost kan worden, dan komt de externe vertrouwenspersoon in beeld. Deze kijkt met u hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij alle stappen.
Contactadres:
GGD Hollands Noorden

t.a.v. de externe vertrouwenspersoon
Postbus 324
1746 AM Schagen
T 088 0100555

Klachten op het gebied van seksuele intimidatie
Bij dit soort klachten zullen bestuur, directeur of schoolcontactpersoon, altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD Hollands Noorden. Deze kan ondersteuning bieden bij het oplossen van een klacht. 
Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteur T 0900 111 31.