Stichting SKO De Streek

Bestuurlijke organisatie
De katholieke basisscholen van Stede Broec en Drechterland vallen onder het beheer van Stichting Katholiek Onderwijs De Streek.
SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de negen katholieke basisscholen. Bij SKO De Streek werken ongeveer 275 medewerkers in vaste dienst: leraren, onderwijsondersteunend personeel, intern begeleiders en leidinggevenden.

Contact met de bestuursdirectie
Bezoekadres:
Dam 20a
1613 AL Grootebroek

E bestuursdirectie@sko-destreek.nl
T 0228-517086
www.sko-destreek.nl

Raad van beheer
De Raad van Beheer bestaat uit zes personen. Zij stelt de beleidskaders vast en is onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting en jaarrekening en de aanstelling van de algemeen directeur. Het bestuur heeft het merendeel van haar verantwoordelijkheden gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur geeft met ingang van augustus 2011 uitvoering aan de wet die de scheiding van toezicht en bestuur regelt. Het bestuur heeft gekozen voor het 'klassieke model' binnen de wet. Dat wil zeggen dat er geen extra 'lagen' in de overhead ontstaan. 

Algemeen directeur
De algemeen directeur Ruud van Herp werkt op basis van het bestuurlijk mandaat. Hij legt daarover middels managementrapportages verantwoording af aan het bestuur. Hij overlegt met de directies en draagt zorg voor het contact met de GMR. Daarnaast is hij bestuurslid van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop waaraan de scholen van SKO De Streek deelnemen.

Het directieberaad
Het directieberaad wordt gevormd door de directeuren van de negen scholen. De algemeen directeur is voorzitter. Het directieberaad komt in principe maandelijks bijeen.
Het beraad adviseert de algemeen directeur (gevraagd en ongevraagd) in het kader van beleidsvoorlichting, besluitvorming en uitvoering in aangelegenheden met schooloverstijgende aspecten en bereidt beleid voor. Het beraad fungeert tevens als platform, waarop directies ervaringen kunnen uitwisselen inzake de uitwerking van het beleid en de onderlinge afstemming daarvan.