Zorg en begeleiding

Basiszorg
Volgen van ontwikkeling
In de tijd dat de kinderen op onze school verblijven, wordt de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend gevolgd. In de eerste plaats gebeurt dat door de groepsleerkrachten, die de kinderen dagelijks zien en observeren. Deze observaties worden waar nodig in het leerlingvolgsysteem genoteerd. In de groepen 1-2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen vanuit de leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Naast de observaties zijn er in iedere groep toets-momenten, zowel methode gebonden als methode-onafhankelijk, waar op een objectieve manier wordt nagegaan hoe de vorderingen van ieder kind zijn. Deze toets-momenten zijn regelmatig en zijn een startpunt voor eventueel extra hulp of extra verdiepingsstof.

De DIA-toetsen
Twee keer per jaar, in januari en in juni, worden bij alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de DIA-toetsen afgenomen. De landelijk genormeerde DIA-toetsen zijn niet-methode gebonden. Bij de kleuters worden geen DIA-toetsen afgenomen. Om de taal- en rekenontwikkeling in kaart te brengen wordt bij deze leerlingen 2 keer per jaar een taal- en rekensignalering gedaan. Vorderingen worden in ons leerlingvolgsysteem bijgehouden.

Leerlingvolgsysteem
Op De Molenwiek gebruiken wij ParnasSys als leerlingvolgsysteem. Dit systeem is gekoppeld aan de methodes die gebruikt worden en de DIA-toetsen. Ook wordt in dit systeem de administratieve informatie bijgehouden en kan er op deze wijze een koppeling tot stand worden gebracht om informatie uit te wisselen. Dit allemaal binnen de regels van de AVG.

Groepsbespreking
Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met leerkrachten en de intern begeleider. De groepsplannen, mede naar aanleiding van de schoolresultaten, worden besproken.
Lukt het de leerkrachten om de leerlingen die meer ondersteuning of uitdaging nodig hebben tegemoet te komen en waar zijn er knelpunten. Het doel van de groepsbespreking is, om te zorgen voor optimale begeleiding van leerlingen en leerkrachten waarna plannen aangepast kunnen worden om vervolgens oplossingsgericht aan het werk te kunnen gaan.

Ondersteuningsteam
Groeidocument
Als een kind zich ondanks extra aandacht toch onvoldoende ontwikkelt, kan het worden ingebracht door middel van het groeidocument, in het ondersteuningsteam van de school. Hierin zitten de directeur, de intern begeleider, de leerkracht, een ambulant begeleider vanuit het speciaal basisonderwijs en een orthopedagoog vanuit het speciaal basisonderwijs of de onderwijsbegeleidingsdienst. Waar wenselijk kan bijvoorbeeld een Ouder-Kind adviseur of een andere hulpverlener aanschuiven.

Extra ondersteuning
Er wordt dan met meer deskundigen gekeken naar wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen. Extra ondersteuning kan noodzakelijk zijn. Dit kan geboden worden vanuit het samenwerkingsverband. Observatie en onderzoek kunnen ingezet worden. Aanvullende begeleiding vanuit het Centrum voor Passende Ondersteuning kan aangevraagd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en ouders worden bij het ondersteuningsteam uitgenodigd. Per jaar zijn er zes momenten waarop het ondersteuningsteam bij elkaar komt.

P2O
P2O betekent 'Passende primaire ondersteuning'. Elke basisschool kan een beroep doen op een basispakket aan expertise bij het P2O, bijvoorbeeld in de vorm van kortdurende begeleiding voor de leerkracht, leerling en/of ouders, kortdurende cursussen en teambegeleiding. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op Ouder- en kind Kanjertraining, kinder- en speltherapie, inzet reken- en leesklas en begeleiding voor NT2 voor de bovenbouw op gebied van begrijpend lezen. P2O is een bundeling van bovenschoolse zorg vanuit het speciaal basisonderwijs. De expertise is vraaggericht, van hoge kwaliteit, nabij en betaalbaar. Het aanbod kan zich voortdurend aanpassen aan een veranderende vraag en sluit steeds aan op de groeiende deskundigheid in en rond de eigen school. Met behulp van deze ambulante begeleiding kan uw kind net dat zetje krijgen om weer door te groeien.

Extra informatie kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.